Opinie o Nas
sklep budowlany online
kim24.pl
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin promocji „ZŁAP 50 zł"

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„ZŁAP 50 zł - ŚNIADANIA CZWARTKOWE 2022”


§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady udziału promocjach „ZŁAP 50 zł”, będących integralną częścią cyklu wydarzeń promocyjnych pod nazwą „Śniadania Czwartkowe”, zwanych dalej „Promocją”.
2. Organizatorem akcji promocyjnej jest KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00–716), przy ul. Bartyckiej 114, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000106056 oraz do Rejestru BDO pod nr 000024178, posiadająca NIP: 844–18–09–717, REGON: 790315559, kapitał zakładowy 3.500.00,00 PLN (dalej „Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest wyłącznie w sklepach stacjonarnych Organizatora, w Warszawie przy ul. Bartyckiej 114.
4. Celem akcji jest zwiększenie sprzedaży oraz promowanie produktów danego producenta towarów, w ustalonych przez Organizatora terminach.

§ 2
Czas trwania akcji promocyjnej oraz warunki uczestnictwa.

1. Akcje promocyjne trwają w każdy czwartek od 12.05.2022 do 15.09.2022 r. (włącznie).
2. Akcje promocyjne prowadzone są w systemie promocji dziennych (dalej: Cykl promocyjny) i trwają w czwartki od godz. 6:00 do 21:00 - sprzedaż premiowana
3. Każdy Cykl promocyjny stanowi integralną część wydarzenia pod nazwą Śniadanie Czwartkowe” i zarezerwowany jest na działania promocyjne maksymalnie dwóch producentów. Organizator dopuszcza również udział jednego producenta.
4. Uczestnikiem promocji „ZŁAP 50 zł” może być:
a) przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
b) osoba fizyczna, która najpóźniej w chwili skorzystania z promocji ukończyła 18 lat, dokonująca zakupu produktów objętych akcją promocyjną, jako konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (za konsumenta uważa się również osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową); (dalej: „Uczestnik”, „Uczestnicy”).
5. Uczestnikami promocji „ZŁAP 50 zł” nie mogą być pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy Organizatora, ani członkowie rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6. Z promocji mogą skorzystać Uczestnicy, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
a) zakupią wyłącznie w czwartek, określony przez Organizatora towar producenta objętego promocją „ZŁAP 50 zł”, w danym Cyklu promocyjnym za minimum 500 zł brutto,
b) zrealizują płatność gotówką i/lub kartą płatniczą,
c) wypełnią formularz przystąpienia do akcji promocyjnej i zaakceptują warunki Regulaminu.
7. Każdy Uczestnik akcji promocyjnej może przystąpić do niej wielokrotnie.
8. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w akcji promocyjnej „ZŁAP 50 zł”.
9. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w promocji jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Promocji, określonych w Regulaminie.

§ 3
Zasady akcji promocyjnej „ZŁAP 50 zł”

1. Zasady promocji:
a) Organizator promuje wybrane produkty maksymalnie dwóch producentów, którzy zgłosili chęć udziału w cyklu wydarzeń promocyjnych pod nazwą „Śniadania Czwartkowe”;
b) Promocja obowiązuje wyłącznie w czwartki, podczas których organizowane są wydarzenia promocyjne pod nazwą „Śniadania Czwartkowe”;
c) Uczestnik otrzyma kartę podarunkową do wykorzystania w sieci sklepów spożywczych lub sieci stacji paliwowych o wartości 50 zł brutto, w przypadku dokonania zakupów towaru/ów objętych promocją za minimum 500,00 zł brutto, przy czym minimalna wartość 500,00 zł brutto dotyczy zakupów towaru/ów określonych przez Organizatora w ramach wyłącznie jednego wskazanego producenta objętego promocją „ZŁAP 50 zł,
d) Uczestnikowi przysługuje więcej niż jedna karta podarunkowa, jeśli dokona on zakupów towaru/ów objętych promocją o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty 500,00 zł brutto i spełni łącznie wymogi określone w §2 ust. 6 pkt a,b,c,
2. Informacje o wybranych produktach promocyjnych w preferencyjnych cenach objętych promocją „ZŁAP 50 zł” będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej : kim24.pl oraz bezpośrednio w punktach sprzedaży stacjonarnej Organizatora, przy ulicy Bartyckiej 114 w Warszawie.
3. Liczba kart przedpłaconych o wartości 50,00 zł brutto każda, jest ograniczona i wynosi 20 szt. na określone przez Organizatora produkty wskazanego producenta w ramach promocji „Złap 50 zł”, przy czym promocja dotyczy zakupionych towarów w punkcie stacjonarnym KIM przy ul. Bartyckiej 114 w Warszawie oraz za pośrednictwem strony internetowej: kim24.pl.
Zakup produktów w punkcie stacjonarnym lub za pośrednictwem strony internetowej: kim24.pl nie łączą się ze sobą.
4. Produkt zakupiony w promocyjnej cenie nie podlega zamianie na gotówkę lub inny ekwiwalent rzeczowy.
5. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy sprzedaży, może powodować utratę rabatów i/lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w akcji promocyjnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

§ 4
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i osób ich reprezentujących jest Organizator, tj. KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00–716), przy ul. Bartyckiej 114, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000106056 oraz do Rejestru BDO pod nr 000024178, posiadająca NIP: 844–18–09–717, REGON: 790315559, kapitał zakładowy 3.500.00,00 PLN (dalej: „Administrator”).
2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowego przeprowadzenia akcji promocyjnej oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także w celach marketingowych oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
4. W związku z prowadzeniem akcji promocyjnej, zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania (siedziby), telefon kontaktowy, adres e-mail.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia akcji promocyjnej, w tym w szczególności w celu realizacji uprawnień wynikających z zawartej umowy sprzedaży.
6. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe i prawne. W zakresie określonym w przepisach prawa dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane innym osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom lub sądom.
7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu zakończenia akcji promocyjnej i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji lub do czasu cofnięcia zgody (w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych), a po zakończeniu tych okresów jedynie w przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji praw stron wynikających z akcji promocyjnej - w tym, w celu ewentualnego ustalenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z akcją promocyjną lub obrony przed takimi roszczeniami – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Uczestnicy mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskiwania ich kopii, sprostowania i poprawiania danych nieprawidłowych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jak również do zgłoszenia Administratorowi żądania usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają także prawo zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych i przeniesienia danych osobowych, a ponadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych, Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. W sprawach dotyczących danych osobowych Uczestnicy mogą kontaktować się z Administratorem listownie na adres siedziby wskazany w ust. 1 powyżej, telefonicznie pod nr (22) 55-96-204 lub w drodze korespondencji elektronicznej na adres e-mail: rodo@kim24.pl.


§ 5
Postępowanie reklamacyjne

1. Każdy Uczestnik może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w akcji promocyjnej w formie pisemnej na adres biura Organizatora, tj. KIM Sp. z o.o., ul. Bartycka 114, 00–716 Warszawa – dział marketingu firmy KIM Sp. z o.o
2. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o treść niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie na adres wskazany w reklamacji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Na życzenie Uczestnika wyrażone w złożonej reklamacji, o jej wyniku może on zostać także powiadomiony w formie dokumentowej, poprzez przesłanie korespondencji na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora, tj. kim24.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i w każdym czasie pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników promocji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji promocyjnej przed upływem terminu określonego w § 2 ust. 1 Regulaminu. Zakończenie akcji promocyjnej przed upływem tego terminu pozostaje bez wpływu na uprzednio zawarte umowy sprzedaży na warunkach promocyjnych.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego wyłożenia w siedzibie Organizatora i opublikowania na stronie internetowej: kim24.pl 

 

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium