Opinie o Nas
sklep budowlany online
kim24.pl
do kasy suma: 0,00 zł
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Używając TOTEN X zdążysz na film”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Używając TOTEN X zdążysz na film”


§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady udziału w akcji promocyjnej „Używając Toten X zdążysz na film”, zwanej dalej „Promocją”.
2. Organizatorem promocji jest KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00–716), przy ul. Bartyckiej 114, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000106056 oraz do Rejestru BDO pod nr 000024178, posiadająca NIP: 844–18–09–717, REGON: 790315559, kapitał zakładowy 3.500.00,00 PLN (dalej „Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest w sklepach stacjonarnych Organizatora przy ul. Bartyckiej 114 w Warszawie oraz w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://kim24.pl
4. Celem akcji jest zwiększenie sprzedaży oraz wypromowanie nowego produktu marki TOTEN (klej żelowy Toten X) w ustalonych przez Organizatora terminach.


§ 2
Czas trwania akcji promocyjnej oraz warunki uczestnictwa

1. Akcja promocyjna trwa od 26.07.2021 do wyczerpania puli biletów w liczbie 10 pakietów (pakiet to 2 bilety do kina), w tym:
a) 4 pakietów przeznaczonych do rozdysponowania dla klientów sklepu internetowego kim24.pl
b) 6 pakietów przeznaczonych do rozdysponowania dla klientów sklepów stacjonarnych firmy KIM Sp. z o.o., zlokalizowanych na terenie Warszawy, przy ul. Bartyckiej 114.
2. Uczestnikiem akcji promocyjnej „Używając Toten X zdążysz na film” może być:
a) przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
b) osoba fizyczna, która najpóźniej w chwili skorzystania z promocji ukończyła 18 lat, dokonująca zakupu produktów objętych akcją promocyjną, jako konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (za konsumenta uważa się również osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową);
(dalej: „Uczestnik”, „Uczestnicy”).
3. Uczestnikami akcji promocyjnej nie mogą być pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy Organizatora, ani członkowie rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Z akcji promocyjnej mogą skorzystać Uczestnicy, którzy zakupią jednorazowo, w okresie trwania promocji, minimum 15 worków kleju żelowego Toten X.
5. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w promocji.
6. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w promocji lub odmowy wydania nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w promocji, określonych w Regulaminie.

§ 3
Zasady akcji promocyjnej „Używając Toten X zdążysz na film”

1. Zasady promocji:
a) Organizator promuje produkt pod nazwą klej żelowy Toten X w sklepach stacjonarnych na terenie Warszawy oraz w sklepie on-line.
b) w przypadku dokonania przez Uczestnika (w określonym przedziale czasowym) jednorazowego zakupu minimum 15 worków kleju żelowego Toten X, przysługują mu dwa bilety (1 pakiet) na dowolny seans filmowy w sieci kin Cinema City w Warszawie,
c) zakup większej ilości kleju żelowego Toten X, niż wymagane warunkami promocji minimum 15 worków, nie upoważnia Uczestnika do odbioru proporcjonalnie większej puli biletów.
d) odbiór biletów (w przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych KIM) możliwy jest wyłącznie w sklepie budowlanym,
e) warunkiem wydania Uczestnikowi biletów jest okazanie sprzedawcy dokumentu zakupu towaru promocyjnego (klej żelowy Toten X) w ilości minimum 15 worków po 25 kg oraz wypełnienie i podpisanie formularza przystąpienia do akcji promocyjnej.
f) w przypadku spełnienia warunków promocji w sklepie on-line kim24.pl, klient otrzyma dwa bilety wraz z zamówionym towarem lub odbierze bilety osobiście przy ul. Bartyckiej 114 w Warszawie w sklepie internetowym.
2. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy sprzedaży może powodować utratę rabatów i/lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w akcji promocyjnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

§ 4
Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i osób ich reprezentujących jest Organizator, tj. KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00–716), przy ul. Bartyckiej 114, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000106056 oraz do Rejestru BDO pod nr 000024178, posiadająca NIP: 844–18–09–717, REGON: 790315559, kapitał zakładowy 3.500.00,00 PLN (dalej: „Administrator”).
2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowego przeprowadzenia akcji promocyjnej oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także w celach marketingowych oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
4. W związku z prowadzeniem akcji promocyjnej, zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania (siedziby), telefon kontaktowy, adres e-mail.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia akcji promocyjnej, w tym w szczególności w celu realizacji uprawnień wynikających z zawartej umowy sprzedaży.
6. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na
rzecz Administratora usługi księgowe i prawne. W zakresie określonym w przepisach prawa dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane innym osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom lub sądom.
7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu zakończenia akcji promocyjnej i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji lub do czasu cofnięcia zgody (w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych), a po zakończeniu tych okresów jedynie w przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji praw stron wynikających z akcji promocyjnej - w tym, w celu ewentualnego ustalenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z akcją promocyjną lub obrony przed takimi roszczeniami – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Uczestnicy mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskiwania ich kopii, sprostowania i poprawiania danych nieprawidłowych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jak również do zgłoszenia Administratorowi żądania usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają także prawo zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych i przeniesienia danych osobowych, a ponadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych, Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. W sprawach dotyczących danych osobowych Uczestnicy mogą kontaktować się z Administratorem listownie na adres siedziby wskazany w ust. 1 powyżej, telefonicznie pod nr (22) 55-96-204 lub w drodze korespondencji elektronicznej na adres e-mail: rodo@kim24.pl.

§ 5
Postępowanie reklamacyjne

1. Każdy Uczestnik może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem
i uczestnictwem w akcji promocyjnej w formie pisemnej na adres biura Organizatora, tj. KIM Sp. z o.o., ul. Bartycka 114, 00–716 Warszawa.
2. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o treść niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie na adres wskazany w reklamacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Na życzenie Uczestnika wyrażone w złożonej reklamacji, o jej wyniku może on zostać także powiadomiony w formie dokumentowej, poprzez przesłanie korespondencji na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora, tj. bartycka114.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników promocji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji promocyjnej przed wyczerpaniem zapasów promowanego towaru. Zakończenie akcji promocyjnej przed upływem tego terminu pozostaje bez wpływu na uprzednio zawarte umowy sprzedaży na warunkach promocyjnych.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego wyłożenia w siedzibie Organizatora i opublikowania na stronie internetowej: bartycka114.pl

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium